Főmenü

Partnerek
ISC
Szofverhasználat rendje
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 
A szoftverhasználat rendje

 

15. §

(1) Szoftverrel kapcsolatos fogalmak

- Az Szjt.- Szerzői jogi törvény- 1.§ (2) bekezdés c) pontja szerint szoftver: a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is.

- A szoftverek beszerzése és használata során figyelembe kell venni a Büntető törvénykönyv szerzői jogra vonatkozó rendelkezéseit, és a szoftvert kísérő licensz szerződés feltételeit. Ezért tudnia kell, hogy a licensz szerződés megsértésével törvénysértést követ el:

- aki a szoftvert, vagy annak dokumentációját, beleértve a programokat, alkalmazásokat, adatokat, kódokat és kézikönyveket a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül lemásolja vagy terjeszti;

- aki szerzői jog által védett szoftvert egyidejűleg két vagy több gépen futtat, hacsak ezt a szoftver licensz szerződése külön nem engedélyezi;

-  az a szervezet, amely tudatosan vagy akaratlanul munkatársait arra ösztönzi, kötelezi, vagy számukra megengedi, hogy illegális szoftvermásolatokat készítsenek, használjanak, vagy terjesszenek;

- aki az illegális szoftvermásolást tiltó törvényt megsérti azért, mert valaki erre kéri vagy kényszeríti;

- aki szoftvert kölcsön ad úgy, hogy arról másolatot lehessen készíteni, vagy aki a kölcsönkért szoftvert lemásolja;

-  aki olyan eszközöket készít, importál, vagy birtokol, amelyek lehetővé teszik a szoftver védelmét szolgáló műszaki eszközök eltávolítását, vagy ilyen eszközökkel kereskedik.

 

(2)   Értelmező rendelkezések

 

a)   Szellemi tulajdon: A törvény szerint az eredeti számítógépes program az azt létrehozó személy vagy vállalat szellemi tulajdona. A számítógépes programokat szerzői jogi törvény védi, amely kimondja, hogy az ilyen művek engedély nélküli másolása törvénybe ütköző cselekedet.

b)   Szoftver licensz szerződés: Egy adott szoftver esetében a licensz szerződés határozza meg a szerzői jog tulajdonosa által megengedett szoftverhasználat feltételeit. A szoftverhez adott licensz szerződésre külön utalás történik a szoftver dokumentációjában, vagy a program indításakor megjelenő képernyőn is. A szoftver ára tartalmazza a szoftver licenszét, és megfizetése kötelezi a vevőt, hogy a szoftvert kizárólag a licensz szerződésben leírt feltételek szerint használja.

c)   Jogosulatlan másolás: A szoftver licensz szerződés, amennyiben eltérően nem rendelkezik, a vevőnek csak egyetlen "biztonsági" másolat készítését engedélyezi, arra az esetre, ha az eredeti szoftver lemeze meghibásodna, vagy megsemmisülne. Az eredeti szoftver bármely további másolása jogosulatlan másolásnak minősül, és megsérti a szoftvert védő és használatát szabályozó licensz szerződést, valamint a szerzői jogi törvényt.

d)   Illegális szoftverhasználat: Az illegális szoftverhasználat azt jelenti, hogy valaki egy számítógépes programot jogosulatlanul másol le és használ, ezzel megsértve a szerzői jogi törvényt, valamint a szerzőnek a szoftver licensz szerződésben leírt feltételeit. Aki szoftvert illegálisan használ, az a szerzői jogi törvény értelmében büntetőjogi törvénybe ütköző cselekedetet követ el.

e)   Új szoftver beszerzések: Az egyedi beszerzéssel, ajándékozással, pályázat útján megszerzett szoftver. Amennyiben egy eszköz beszerzése során az ár már tartalmazza (OEM- Original Equipment Manufacturer) a szoftver árát. Már meglévő termék frissítése (UPGRADE), vagy bármilyen más törvényes módon megszerzett szoftver.

 

(3) Általános rendelkezések

 

a)   Az Eszterházy Károly Főiskolán tilos az Szjt-be ütköző szoftverhasználat.

b)   Az egység vezetője, illetőleg megbízottja felel az érintett szervezeti egységeknél és az ott elhelyezett eszközök tekintetében a legális szoftvergazdálkodásért, amit ezen Szoftver Használati Rend (a továbbiakban SZHR) betartásával és betartatásával valósít meg.

c)   A főiskola nevében beszerzett licenszek hasznosításáról, illetve a szervezeti egység által beszerzett szoftver szervezeti egységen kívüli hasznosításáról – amennyiben azt licenszszerződés lehetővé teszi, és a szervezeti egység ehhez hozzájárul – az Informatikai Bizottság javaslata alapján az illetékes vezető dönt. Az Informatikai Bizottság javaslatot tehet a szoftver licenszek újrahasznosításáról, amennyiben azt szakmai indokok alátámasztják.

d)   Az SZHR-ben nem szabályozott kérdésben az Informatikai Bizottság javaslata alapján az illetékes vezető jogosult dönteni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.

e)   Az Informatikai Bizottság gondoskodik a jogtiszta szoftverhasználat érdekében történő alkalomszerű, – de legalább évenkénti – ellenőrzésről, melyet független szakértő bevonásával végez. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, ami a szükséges intézkedések megtételére is javaslatot tesz, amit az Informatikai Bizottság vezetőjének kell átadni.

 

(4) A rendszergazda szoftverhasználattal kapcsolatos jogai és kötelességei

 

a)     Rendszergazda kötelességei:

- A számítógép által futtatott szoftverek telepítése, konfigurálása (A számítógép beépített gyári szoftverét is beleértve) a felhasználó(k) igényei szerint;

- A számítógépen futó szoftverek jogtisztaságáért a rendszergazda vállalja a felelősséget;

- A telepítés során tájékoztatja a felhasználót, az egység vezetőjét, a szoftver licensszében rögzített jogokról és kötelezettségekről;

Amennyiben a szoftvert a gyártó kívánja telepíteni, akkor ezt csak a rendszergazda jelenlétében végezheti. Az egyedi fejlesztésű programok gyártó által történő telepítése esetén a rendszergazda ellenőrzi, hogy csak a szerződésben szereplő legális szoftverek kerülnek telepítésre;

Már meglévő szoftvereket azonnali hatállyal nyilvántartásba venni;

- A szoftverállományban történő változást (új szoftver beszerzését, stb.) a nyilvántartásban 2 héten belül aktualizálni kell;

- A beszerzett új szoftver adatait a Regionális Informatikai Központ által karbantartott adatbázisba kell felvenni 30 napon belül a kötelező adatszolgáltatás eredményeképpen;

- Rendszeresen ellenőrzi az SZHR rendelkezéseinek betartását.

b)   Rendszergazda jogai:

- Új szoftver telepítése csak a rendszergazda – vagy az általa megbízott személy – jogosult;

- A rendszergazda – jogainak védelme érdekében – jogosult technikai korlátozások bevezetésére;

- A rendszergazda a számítógép használójának felügyelete mellett rendszeresen és alkalomszerűen ellenőrzi az adott szervezeti egységen belül a szoftverek legalitását, az SZHR rendelkezésének betartását. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, melyet az egység vezetőjének ad át.

- A rendszergazda szoftverhasználattal kapcsolatos mindennemű felelőssége megszűnik, ha azt nem Ő telepítette. A rendszergazda köteles a felelősség megszűnését és a kiváltó okokat az RIK vezetőjének írásban bejelenteni.

 

(5) Az egységek szoftverhasználata

 

a)   Az egységek vezetőjének kötelessége:

Az EKF szoftverhasználati alapelveit tartalmazó Szoftver Etikai Kódexet (III. melléklet) az alkalmazottakkal ismertetni, betartását ellenőrizni. A tájékoztatás tudomásul vételét a dolgozók aláírásukkal igazolják.

Kötelezi azon dolgozókat, hallgatókat, akik számítógépet használnak munkájuk során, az Alkalmazotti Nyilatkozat (2. sz. melléklet) aláírására, melyben megerősítik a rájuk háruló felelősség tudomásul vételét.

Gondoskodik a rendszergazdai teendők ellátásáról.

- Biztosítja a jogtiszta szoftverek hatékony felhasználását.

b)   A Regionális Informatikai Központ írásos felkérés alapján - a költségek rendezését követően- rendszergazdát biztosít az egységeknek. Az egységek vezetője a rendszergazda teendők ellátásával főiskolai közalkalmazottat is megbízhat, amennyiben a kijelölt személy a rendszergazdai jogok és kötelezettségek gyakorlását írásban elvállalja, és megfelelő számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik.

c)   A egységek vezetői a szoftverhasználattal kapcsolatos további teendőiket saját hatáskörben hozott egyedi döntésekkel határozzák meg. Ezen rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályokkal, és jelen SZHR-rel.

 

(6) A Regionális Informatikai Központ feladata

 

a)   A Regionális Informatikai Központ igazgatója

- a valamennyi szoftver adatait, hozzáférhetőségét nyilvánosságra hozza;

- a szervezeti egységeknek tanácsot ad a szoftverbeszerzés területén;

- Az egység vezetőjének írásos felkérése alapján rendszergazdát biztosít.

b)   Az Regionális Informatikai Központ igazgatójának kötelessége, hogy az főiskola honlapján elérhetővé tegye minden hallgató, és dolgozó számára az SZHR szabályzatát, s ennek betartására felhívja a figyelmet.

A dolgozók otthoni és a hallgatók saját használatában lévő számítógépek tekintetében, a szoftverhasználat rendjére az éppen aktuális keretszerződések az irányadóak, melyről a RIK weblapján (http://www.ektf.hu/rik/) tájékozódhatnak.

 

(7) Szoftverek nyilvántartása

 

Az egységek nyilvántartásának tételesen fel kell sorolnia – amennyiben licenszszerződés nem tiltja - a rendelkezésére álló szoftver licenszeket az alábbi adatok feltüntetésével:

 

a)   tételazonosító sorszám;

b)   a szoftver gyártója;

c)   a szoftver neve;

d)   a szoftver verziószáma;

e)   a szoftver leírása;

f) a szoftver azonosító sorszáma, szériaszáma;

g)   a szükséges hardver környezet;

h)   a szükséges operációs rendszer, szoftverkörnyezet;

i) a licensz feltételei: Kik, hányan, hány számítógépen, mettől, meddig használhatják;

j) a szoftver típusa (OEM, frissítés);

k)   ezen szoftver alapján frissített szoftver tételazonosítójának sorszáma;

a dokumentációt, illetve az eredeti adathordozót birtokló szervezeti egység megnevezése.